ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZOVÁNÍ FANSHOPU

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů společností POP retail s.r.o.

Společnost Kaprain Ice Letňany s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 11739983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 353768 (dále jen „Společnost“), jako prodávajícího při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: fanshop.hcletci.cz (dále jen „internetový obchod“).

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Níže uvedené zásady se týkají zejména zpracování osobních údajů zákazníků Společnosti, kteří jsou fyzickými osobami a přiměřeně i zástupců či kontaktních osob klientů, kteří jsou právnickými osobami (dále jen „zákazník“), a to osobní údaje, které správce získal na základě objednávky v rámci internetového obchodu.

1. SPRÁVCE

1.1. Správcem osobních údajů je Společnost. Kontaktní údaje Společnosti jsou Kaprain Ice Letňany s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, provozovna: ICE ARENA, Tupolevova 669, 199 00 Praha 18, e-mail: fanshop@icearena.cz, telefon: 777 006 951 (Ondřej Poul).

2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

 1. 2.1.  Společnost zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Neposkytne-li zákazník Společnosti své osobní údaje, příslušná smlouva nebude uzavřena.

 2. 2.2.  Společnost dále zpracovává údaje pro plnění právních povinností Společnosti ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, zejména pro plnění zákonných daňových a účetních povinností, jakož i povinností ve vztahu k ochraně spotřebitele a plynoucích ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 3. 2.3.  Společnost dále zpracovává osobní údaje pro účely oprávněného zájmu Společnosti ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to (a) pro vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb Společnosti v souvislosti s elektronickým přístupem kinternetovému obchodu a zlepšování služeb zákazníkům v rámci personifikace webových stránek (IP adresa a z ní odvozená poloha, využívání cookies a dalších technologií, apod.) k vedení vnitřních statistik a přehledů, (b) vyhodnocování platební morálky zákazníka pro účely prevence vzniku pohledávek a pro rozhodování o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, jakož i za účelem evidence dlužníků, (c) pro uplatnění právních nároků Společnosti. Proti těmto zpracováním má zákazník právo vznést námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení.

 4. 2.4.  Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje v listinné a elektronické formě, ručně i automatizovaně. Při zpracování osobních údajů Společností nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů zákazníků. Společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

 1. 3.1.  V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu zákazníka, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem.

 2. 3.2.  Se souhlasem zákazníka zpracovává Společnost osobní údaje pro přímé obchodní (marketingové) účely primárně pro podávání zpráv o obchodních sděleních, o novinkách na trhu

1

v rámci předmětu podnikání Společnosti, o prodejních akcích, změnách cen, vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb či její úpravy či o činnosti Společnosti. Tyto zprávy mohou být podávány písemně, ústně, telefonicky nebo elektronicky. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovány v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační údaje (ulice a č.p., město, PSČ).

 1. 3.3.  Zákazník může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za uvedeným účelem při dokončení objednávky zboží v internetovém obchodu.

 2. 3.4.  Souhlas není součástí dokumentů nezbytných pro uzavření jiných vztahů, a nepodmiňuje uzavření kupní smlouvy.

 3. 3.5.  Udělený souhlas může zákazník kdykoliv odvolat. Proti tomuto účelu zpracování má zákazník právo vznést námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení.

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. 4.1.  Osobním údajem se myslí jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

 2. 4.2.  Společnost zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem v následujícím rozsahu: jméno a

  příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační údaje (ulice a č.p., město, PSČ), případně dodací údaje (ulice a č.p., město, PSČ), uživatelské jméno je-li zákazník v internetovém obchodě zaregistrován a IČ, DIČ a sídlo (ulice a č.p., město, PSČ) v případě fyzické osoby podnikatele. A dále údaje o chování zákazníků v souvislosti s elektronickým přístupem do internetového obchodu a údaje o odebíraných službách/zboží (druh, objem, specifikace a cena zboží) a platební morálce zákazníka.

 3. 4.3.  Společnost spoléhá na to, že osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou úplné, přesné a správné. Pokud na straně Společnosti vyvstane jakákoliv pochybnost o totožnosti zákazníka nebo o správnosti poskytnutých údajů, může Společnost po zákazníkovi požadovat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti zákazníka.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

 1. 5.1.  Osobní údaje jsou Společností zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění činností v souladu s účelem zpracování a po dobu nutnou k dosažení účelu zpracování osobních údajů nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy, s přihlédnutím ke smluvním či zákonným nejzazším lhůtám pro uplatnění práv za vady/za škodu či z titulu záručních lhůt. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 2. 5.2.  Pro účely plnění smlouvy jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání takové smlouvy a po dobu trvání doby k uplatnění práv z odpovědnosti za vady, či za škodu či z titulu záručních lhůt.

 3. 5.3.  Pro účely plnění právních povinností jsou osobní údaje zpracovávány nejméně po dobu trvání takové smlouvy a po dobu která je vyžadována konkrétními právními předpisy, zpravidla na dobu nejdéle 10 let.

 4. 5.4.  V rámci oprávněného zájmu Společnosti jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, kdy takový oprávněný zájem Společnosti trvá. Za účelem ochrany právních nároků a vnitřní evidence a kontroly (platební morálky apod.), se zpracovávají údaje po dobu trvání obecné promlčecí doby tři (3) roky. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení jsou osobní údaje zpracovávány v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. Osobní údaje zpracovávané pro vyhodnocení chování zákazníků se zpracovávají po dobu nejdéle tří (3) let.

 5. 5.5.  Osobní údaje pro obchodní (marketingové) účely jsou zpracovávány po dobu trvání souhlasu ze strany zákazníka s takovým zpracováním.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Společnost neposkytuje zpracovávané osobní údaje žádné třetí osobě s výjimkou:
a) dodavatelů zboží, má-li být zboží Společnosti dodáno až na základě objednávky

zákazníka;

 1. b)  dodavatelů podílejících se na realizaci plateb;

 2. c)  dodavatelů zajišťujících služby provozování internetového obchodu a jiné technické

  podpory Společnosti;

 3. d)  dopravců a výdejních míst za účelem dodání zboží;

 4. e)  poskytovatelů hodnotících služeb internetových obchodů;

 5. f)  reklamních a sociálních sítí za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené

  reklamy, avšak pouze údaje o chování v internetovém obchodu;

 6. g)  poskytovatelů odborných služeb (daňoví poradci, advokáti) za účelem plnění zákonných

  daňových a účetních povinností a uplatňování právních nároků Společnosti.

6.2. Společnost nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo

jakékoliv mezinárodní organizaci.

7. PRÁV A ZÁKAZNÍKŮ

 1. 7.1.  Zákazník, který je v internetovém obchodě registrován, je oprávněn v rámci svého uživatelského profilu kdykoliv zde uvedené údaje upravovat a aktualizovat.

 2. 7.2.  Zákazník má dále v souladu s Nařízením právo:

  1. a)  požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, tedy právo na

   informace, jaké kategorie údajů a k jakému účelu jsou zpracovávány, informace o

   příjemcích osobních údajů a o plánované době jejich zpracovávání;

  2. b)  na opravu či doplnění osobních údajů, kdykoliv, pokud se dozví, že jeho osobní údaje

   jsou nepřesné či neúplné;

  3. c)  na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení, zejména pokud (i) osobní údaje již nejsou

   potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zákazník odvolá souhlas se zpracováním a neexistuje další důvod pro zpracování, (iii) zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (iv) zpracování je protiprávní;

  4. d)  na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, v takovém případě Společnost osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

  5. e)  na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení jinému správci;

  6. f)  vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení, a to proti zpracování v rámci oprávněného zájmu Společnosti, nebo pro obchodní (marketingové) účely, v takovém případě Společnost osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže

   závažné oprávněné důvody pro zpracování;

  7. g)  kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;

  8. h)  obrátit se stížností na dozorový orgán.

 3. 7.3.  Všechny požadavky zákazníků související s výkonem jejich práv dle tohoto článku a dle

  Nařízení jsou vyřizovány v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout.

8. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. 8.1.  Společnost při volbě vhodného zabezpečení osobních údajů zohledňuje rizika, jež pro osobní údaje vyplývají z jejich zpracování, a to zejména rizika náhodného či protiprávního zničení, ztráty či neoprávněného přístupu. V případě, že Společnost zjistí výskyt rizik, přijme vhodná opatření k jejich zamezení.

 2. 8.2.  Společnost dodržuje taková organizační a technická opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, zpracování, přenosu, zničení, ztrátě, nebo jinému zneužití osobních údajů a prostředků pro jejich zpracování, a to vždy odpovídající riziku spojenému s daným zpracováním osobních údajů.

9. DOZOROVÝ ORGÁN

9.1. Zákazník je oprávněn se kdykoliv obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem Evropské unie za účelem dohledu a kontroly nad dodržováním ochrany osobních údajů v příslušném členském státě, a to zejména v případě, kdy se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 10.1.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 2. 10.2.  S těmito podmínkami zákazník vyjadřuje souhlas zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře v rámci objednávky.

 3. 10.3.  Společnost je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na internetových stránkách internetového obchodu.