Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), společností

  Kaprain Ice Letňany s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 11739983, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 353768 (dále jen „prodávající“).

  Kontaktní údaje prodávajícího:
  Provozovna: ICE ARENA, Tupolevova 669, 199 00 Praha 18
  E-mail: fanshop@icearena.cz
  Telefon: 777 006 951 (Ondřej Poul)
  Web: fanshop.hcletci.cz
  Adresa pro vrácení a reklamaci zboží: ICE ARENA, Tupolevova 669, 199 00 Praha 18

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese fanshop.hcletci.cz (dále jen „internetový obchod“), provozovaného prodávajícím.

 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

  II.
  Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

  III.
  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  1. a)  prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci vinternetovém

   obchodě,

  2. b)  vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží a způsob platby.

 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními

podmínkami seznámil.

 1. Bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu závazné potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

 2. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením o přijetí platby objednávky zaslaná prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, může zaslat kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy.

 4. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení o závaznosti objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

  IV.

  Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost

  za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle

  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních

  podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na

  nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  V.
  Platební podmínky a vyzvednutí zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s vyzvednutím zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  1. a)  bezhotovostně on-line bankovním převodem,

  2. b)  bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2036550003/6000,

   vedený u PPF banka a.s.,

  3. c)  bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány,

  4. d)  bezhotovostně on-line platbou prostřednictvím Apple Pay.

 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a případně s vyzvednutím zboží ve smluvené výši.

 3. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do tří (3) dnů od potvrzení o závaznosti objednávky prodávajícím vůči kupujícímu. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

 1. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před převzetím zboží kupujícím není zálohou.

 3. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad - účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Daňový doklad je prodávajícím doručen na e-mail kupujícího po vyzvednutí zboží kupujícím v provozovně prodávajícího.

 4. Kupující si zboží osobně vyzvedne v provozovně prodávajícího ICE ARENA, Tupolevova 669, 199 00 Praha 18, v otevírací době 11 – 16:30 od pondělí do pátku.

 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně případných nákladů , nejdříve však převzetím zboží.

 6. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

  VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost distančním způsobem jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct (14) dnů:

  1. a)  ode dne převzetí zboží,

  2. b)  ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo

   dodání několika částí,

 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o:

  1. a)  poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  2. b)  dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

  3. c)  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není

   možné vrátit,

  4. d)  dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich

   původní obal,

  5. e)  dodávce novin, periodik nebo časopisů,

  6. f)  dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím

   výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  7. g)  v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který je

  přílohou těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to buď osobně nebo prostřednictvím poštovního přepravce do provozovny prodávajícího na adrese ICE ARENA, Tupolevova 669, 199 00 Praha 18.

 6. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, zpravidla do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně případných nákladů spojených s vyzvednutím zboží, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

spojených s

vyzvednutím zboží

 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 2. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, či nedostupnosti zboží na jeho straně, či na straně dodavatele zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně případných nákladů spojených s vyzvednutím zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

  VII.
  Práva z vadného plnění (reklamační řád)

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. a)  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. b)  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. c)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. d)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

  5. e)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného

  plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v

  době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Prodávající neposkytuje záruku za jakost zboží.

 3. Uplatnit práva z vadného plnění nelze u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo

  pokud vadu sám kupující způsobil.

 4. Vadou se rozumí zejména změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního

  materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

 5. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, záměnou v účelovém použití, v důsledku přirozených změn materiálů z nich je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu. Za vadu zboží nelze považovat ani rozdílnost odstínů barev ve

  skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních při prohlížení katalogu internetového obchodu.

 6. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo

  znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží.

 7. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby

  prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího bud výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 8. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

  1. a)  výměnu za nové zboží,

  2. b)  opravu zboží,

  3. c)  přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupení od smlouvy.

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

  1. a)  pokud má zboží podstatnou vadu,

  2. b)  pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

  3. c)  při větším počtu vad zboží.

 2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 4. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění u tohoto zboží.

 5. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 6. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 7. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

 8. ICE ARENA, Tupolevova 669, 199 00 Praha 18, v otevírací době 11 – 16:30 od pondělí do pátku případně zasláním zboží do provozovny prodávajícího poštou. Při uplatnění reklamace kupující prodávajícímu doloží, že u něj reklamované zboží zakoupil, a to buď předložením daňového dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem (např. výpis z bankovního účtu při použití platební karty).

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci osobně v

provozovně prodávajícího

17. Kupující předkládá k reklamaci zboží vždy řádně očištěné a kompletní. 18.

19.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem

reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i následně potvrzení o datu a způsobu

vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3)

pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k

odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do

třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z

vadného plnění) prodávajícímu.

 1. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 2. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v

  souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho (1) měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

 3. Pokud si kupující nevyzvedne zboží v rámci vyřízené reklamace do třiceti (30) dnů ode dne, kdy by vyrozuměn o vyřízení reklamace, může mu pronajímatel účtovat skladné ve výši 30 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Prodávající má právo vrátit kupujícímu nevyzvednuté zboží až po zaplacení poplatku za uskladnění.

 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  VIII. Doručování

Za

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uveden ou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

  IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující vůči prodávajícímu uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, projeví-li s tím kupující souhlas. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu tří (3) let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

  IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek a objednávka je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. prosince 2021.

Příloha 1 - Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy:

ICE ARENA

Já, níže podepsaný/á: Jméno a příjmení: Adresa:

E-mail:

Telefonní číslo:

Č. účtu:

Odstoupení od kupní smlouvy

 

tímto v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstupuji od kupní smlouvy uzavřené mezi mnou jako kupujícím a společností Kaprain Ice Letňany s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 11739983, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 353768 (dále jen „prodávající“), jakožto prodávajícím, a to:

Č. objednávky: Objednávka ze dne: Zboží:


Tímto žádám o vrácení kupní ceny bezhotovostním převodem na můj bankovní účet uvedený výše. Beru na vědomí, že prodávající není povinen mi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zboží vrátím nebo dostatečně prokážu, že zboží bylo odesláno.

V __________________ dne ________________

Podpis: _________________________________